Semestrální pobyt / Studies at the Czech University

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka a absolvování středoškolského studia. Účastníci musí dovršit 18 let.

Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů.
Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen)
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady
- originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Přihláška na semestrální pobyt / Application for studies at the Czech University

Jazykový kurz / Application for a Czech language course

Čtyřtýdenní prázdninový kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech apod.).

Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. 3.
- originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

This is a four-week, summer vacation Czech language course intended for Czech compatriots over 18 years of age who live abroad and would like to learn their predecessors' language or improve their existing Czech language skills. The course gives them the opportunity to familiarise themselves with the Czech culture and get to know part of the Czech Republic. Tuition takes place in groups according to ability level and is led by experienced teachers. A generous extracurricular programme (forums, excursions, lectures, weekend day trips, etc.) is prepared for course participants.
Language tuition and board and lodging are provided to course participants free of charge, and they receive a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic. Health care costs are covered within the scope laid down in Act No. 326/1999 Coll., on Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendment of Some Other Acts, as amendedor, or in accordance with valid European legislation for persons covered by relevant European legislation.

Upon completing the course, participants receive a graduation certificate.
Application forms may be submitted only via Czech embassies.
To apply you should:
-  Fill out an electronic application by 15th of March
- Print out the application and send it to the relevant embassy or to the general consulate in your resident country.
The original application must be received by the relevant embassy or the consulate at least 10 working days after the application deadline.

Přihláška na jazykový kurz / Application for a Czech language course

Metodický kurz / Application for the Czech language teaching course

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů.
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety. Účastníci musí dovršit 18 let. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.

Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. 3.
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady
- originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Přihláška na metodický kurz / Application for the Czech language teaching course

Administrace